L-BIS

Informační systémy a software pro lázně, lázeňská sanatoria, lázeňské domy, lázeňské hotely a rehabilitační ústavy

Pro koho je IS L-BIS určen

Informační systém L-BIS (dále IS L-BIS) je určen pro vedení kompletních provozních agend následujících zařízení:

 • Klasické léčebné lázně
 • Lázeňská a wellness sanatoria
 • Lázeňské a wellness hotely
 • Rehabilitační ústavy, kliniky a oddělení
 • Zdravotní ústavy a sanatoria

Uživatelé IS L-BIS

 •  V současné době je IS L-BIS využíván u více než 45 % uživatelů v České a Slovenské republice (podrobný přehled uživatelů je uveden na www.lauryn.cz). Jedná se o uživatele různé velikosti s kapacitou 50 až 1200 lůžek (počet počítačů v síti se pohybuje od 5 do 200 stanic).
 • IS L-BIS je od roku 2000 nejvíce instalovaný informačním systém pro lázeňská, wellness a rehabilitační zařízení v České a Slovenské republice.

IS L-BIS je tvořen 6 subsystémy

 • Ubytovací agenda – vedení agendy rezervací a pobytů klientů, vyúčtování pobytů všech typů klientů (individuální klienti, cestovní kanceláře, zdravotní pojišťovny, firemní klienti a další) a recepční služby.
 • Zdravotní agenda – vedení kompletní zdravotní dokumentace a související administrativní agendy.
 • Rehabilitační agenda – vedení agendy spojené s plánováním a prodejem léčebných procedur a wellness služeb klientům.
 • Stravovací a skladová agenda – vedení agendy skladů, restaurací, jídelen a normování stravy.
 • Manažerský informační systém – komplexní nástroj pro on-line sledování a kontrolu výkonnosti, efektivnosti, dodržování definovaných normativů a celkovou podporu manažerského a marketingového rozhodování.
 • Integrace IS L-BIS – možnost integrace IS L-BIS se systémy a zařízeními třetích stran. Integrace s ekonomickým informačním systémem, kartovými systémy a systémy pro kontrolu vstupů (např. turnikety), registračními pokladnami, telefonními ústřednami
  a systémy hotelové IPTV.

Výše uvedené subsystémy se dále dělí na jednotlivé provozní moduly pro řešení specifických agend. Popis jednotlivých modulů je uveden dále.

Vlastnosti IS L-BIS

 • Komplexnost – IS L-BIS řeší komplexně veškeré procesy a agendy v rámci daného zařízení.
 • Modulárnost – subsystémy IS L-BIS jsou tvořeny jednotlivými moduly. Tato modularita umožňuje přizpůsobení struktury IS L-BIS specifikům organizace provozu konkrétního uživatele. Modularita umožňuje v případě potřeby postupnou nebo částečnou implementaci IS L-BIS.
 • Nastavitelnost – všechny moduly IS L-BIS jsou plně nastavitelné dle specifik jednotlivých uživatelů a jejich organizace práce.
 • Integrace – všechny moduly IS L-BIS navzájem spolupracují a sdílejí potřebná data pro efektivní tok informací a dokladů v rámci zařízení.
 • Modernost – v rámci IS L-BIS jsou využívány nejmodernější metody, postupy a technologie vývoje, implementace a správy informačních systémů.
 • Odbornost – více než 15 let kontinuálního vývoje IS L-BIS umožnilo zapracovat požadavky a zkušenosti od více než padesáti uživatelů. Konzultanti společnosti LAURYN v.o.s. a její autorizovaní partneři disponují rozsáhlými odbornými znalostmi z agend řešených v rámci IS L-BIS.

Technologie IS L-BIS

 • IS L-BIS pracuje v prostředí operačního systému Windows.
 • IS L-BIS má architekturou klient/server, která pro svůj běh využívá databázový server MS SQL.
 • IS L-BIS plně podporuje klasický síťový nebo terminálový provoz.

Hlavní přínosy IS L-BIS

 • Funkční – celkové zpřehlednění všech realizovaných činností a procesů v rámci IS L-BIS.
 • Ekonomické – IS L-BIS je účinný nástroj pro řízení a kontrolu – efektivnější využití zdrojů.
 • Marketingové – IS L-BIS je účinný nástroj pro podporu marketingu a obchodních aktivit.
 • Výkonové – IS L-BIS zajistí komplexní přehled o výkonech celého zařízení.

Integrace IS L-BIS

Informační systém L-BIS je možné integrovat s těmito systémy:

 • Hotelový informační systém – pro vedení hotelové agendy je možné využít speciální moduly IS L-BIS. Možným řešením je i integrace IS L-BIS s již používaným hotelovým systémem.
 • Ekonomický informační systém – přenos účetních dokladů a informací mezi IS L-BIS a ekonomickým informačním systémem.
 • Kartové a vstupní systémy – Integrace IS L-BIS s kartovými systémy pro kontrolu vstupů do balneo provozů, komunikace s turnikety
  a další.
 • Hotelové IPTV – propojení systému pro hotelovou IPTV s kartou klienta, účtem klienta, plánkem procedur a dalšími informacemi
  z IS L-BIS.

Implementace IS L-BIS

Při implementace IS L-BIS jsou využívány metodiky certifikované dle normy ISO 9001. Implementace probíhá v těchto etapách:

 • Analýza stávajícího stavu – kompletní analýza výchozího stavu pro implementaci IS L-BIS
 • Projekt nasazení – definice všech procesů a způsobu jejich řešení v rámci IS L-BIS.
 • Parametrizace systému – kompletní nastavení a parametrizace IS L-BIS dle specifik daného uživatele.
 • Školení uživatelů – kompletní vyškolení uživatelů pro práci s IS L-BIS. Školení je zakončeno praktickým testem na základě, kterého je udělen certifikát pro práci s IS L-BIS.
 • Příprava na náběh ostrého provozu – celková příprava IS L-BIS pro náběh ostrého provozu: zadání klientů, kontrola připravenosti hardware a další související činnosti.
 • Dozor náběhu ostrého provozu – fyzická přítomnost konzultantů u pracovníků uživatele v prvních dnech ostrého provozu a práce s IS L-BIS. Následná realizace kontrolního dohledu formou dálkové kontroly a osobních návštěv u uživatele.
 • Vyhodnocení implementace – vyhodnocení výsledků implementace (porovnání s výchozím definovaným stavem) a určení dalších možností rozvoje informačního systému. Implementace IS L-BIS je ukončena při splnění všech smluvně garantovaných činností
  a všechny moduly IS L-BIS fungují v reálném ostrém provozu.

Servis a podpora IS L-BIS

Po ukončení implementace IS L-BIS je poskytován kompletní servis a podpora. Servis a podpora k IS L-BIS zahrnují tyto služby:

 • Hotline – řešení uživatelských dotazů formou telefonické konzultace.
 • Dálková správa – řešení dotazů a problémů formou vzdáleného přístupu přímo v systému uživatele.
 • Konzultace a školení – realizace konzultací a školení k IS L-BIS.
 • Legislativní upgrade – garance realizace upgradů IS L-BIS v souvislosti s legislativními změnami.
 • Funkční upgrade – realizace upgradů IS L-BIS v souvislosti s požadavky uživatelů.
 • Dálková kontrola systému – preventivní kontrola IS L-BIS formou vzdáleného přístupu.