Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o tom, že společnost LAURYN v.o.s., se sídlem Pardubice – Staré Čívice, Přeloučská 255, PSČ 53006, IČO: 601 13 685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka A 3917 („Společnost“) ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2, § 360 a násl. a § 376 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, realizovala změnu své právní formy z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným („Změna právní formy“).

Změna právní formy nabyla účinnosti dne 1. 1. 2020, a počínaje tímto dnem má Společnost i novou obchodní firmu – LAURYN s.r.o.

Vzhledem k výše uvedenému si Vás tímto dovolujeme informovat o tom, že v důsledku změny právní formy Společnost nezanikne ani nepřejde její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků.

Veškeré smluvní dokumenty a ujednání tak zůstanou bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné a účinné, aniž by bylo nutné uzavírat smlouvy nové či činit jakákoli jiná právní jednání.

V Pardubicích 9.1.2020

Ing. Radek Lauryn, jednatel